OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky slouží k tomu, aby obchodní vztahy se zákazníky měly právně závazný základ pro obě strany. Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího se řídí českým právním řádem a těmito všeobecnými obchodními podmínkami.

Prodávající:
Tomáš Karas, IČ 73777200,
se sídlem Krčínova 50, České Budějovice, 370 11.

Kupující (zákazník):
Kupující (spotřebitel dle občanského zákoníku) předá při zahájení obchodního vztahu prodávajícímu pouze své kontaktní údaje. Právní vztahy prodávajícího s kupujícím výslovně neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, jakož i předpisy souvisejícími.

2. Bezpečnost a ochrana informací

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání).


3. Objednání zboží

Zákazník prostřednictvím e-shopu na internetových stránkách prodávajícího učiní objednávku zboží, která obsahuje druh zboží, jeho množství, cenu, jméno a kontaktní údaje kupujícího a místo dodání. Tato objednávka je návrhem kupní smlouvy a zákazník jejím podáním stvrzuje, že se seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami, jakož i s reklamačním řádem, a souhlasí s nimi. Takto učiněnou objednávku potvrdí prodávající zákazníkovi e-mailem a to do 24 hodin od jejího obdržení. V případě, že objednané zboží není skladem, domluví prodávající se zákazníkem individuální termín dodání, případně navrhne dodání jiného adekvátního zboží.
Odesláním objednávky zákazník souhlasí i s cenou zboží. V případě zájmu o snížení ceny na základě konkurenční nabídky je nutné si tuto cenu domluvit s prodávajícím předem (před odesláním objednávky). Zpětná úprava ceny a fakturačních údajů není možná. Prodávající negarantuje dodání za ceny uvedené v internetovém obchodě v případě, že se jedná o chybu (přepis) při administraci obchodu nebo v případě, že se výrazně změní nákupní cena u dodavatele. O takovýchto změnách je vždy Kupující bezodkladně informován a je s ním potvrzeno trvání nebo zrušení kupní smlouvy za změněných podmínek.


4. Doprava

Pro dopravu po České republice využíváme PPL a Českou poštu. Cena dopravného u PPL je 119,- Kč (na dobírku) nebo 89,- Kč (platba na účet, bez dobírky), skrz Českou poštu 139,- Kč a prostřednictvím Uloženky (Výdejní místo HeurekaPoint) od 79,- Kč. Nad 3000,- Kč je doprava zdarma. Zboží je zasíláno na dobírku (pokud nebyla zvolena např. platba předem). Do doby zaplacení zboží je zboží majetkem prodávajícího. V případě objednávky nadstandardních rozměrů, nestandardního zboží nebo objednávky v hodnotě nad 10000,- Kč může prodávající požadovat zaplacení zálohy ve výši 50% z hodnoty objednávky. Takto zaplacená záloha bude započtena na celkovou kupní cenu.

V oprávněných případech může prodávající individuálně rozhodnout o přijetí zálohy v přiměřené výši. Osobní odběr je možný pouze po předchozí domluvě - poplatek 20,- Kč, platba pouze předem na bankovní účet.

 

5. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu NejlevnejsiDRACI.cz jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami včetně podmínek reklamace, a že s nimi souhlasí.
2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.
3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
4. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.
5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.
6. Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu nejlevnejsidraci.cz, kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.
7. Prohlašujeme, že veškeré zboží, nabízené v rámci internetového obchodu nejlevnejsidraci.cz, pochází od oficiálních výrobců. 
8. Ceny uvedené v ceníku jsou konečné.
Prodejce si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud jsou objednací údaje neúplné, nebo vzbuzují pochybnost o skutečném úmyslu zákazníka objednat zboží. O tomto odmítnutí zašle prodávající informaci na e-mailovou adresu zákazníka.

Veškeré objednávky vytvořené v našem internetovém obchodě jsou závazné. Prodávající může v případě prokazatelně vzniklé škody způsobené neodebráním objednaného zboží požadovat náhradu škody např: dopravné, skladné atd. A to především v případech, kdy se jedná o zboží, které není skladem a je nutné ho na objednávku zákazníka zajistit u dodavatele v zahraničí. V případě zajišťování takovéhoto zboží má rovněž Prodávající právo požadovat složení zálohy v přiměřené výši (od 25-50% z kupní ceny Zboží), aby se předešlo situaci popsané výše.

 

6. Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět na adresu prodejce v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Před odesláním zboží nás prosím kontaktujte. Po obdržení vráceného zboží prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. Kupující nemůže odstoupit podle odstavce 7 od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.


V žádném případě nám neposílejte vrácené zboží na dobírku. Takto vrácené zboží nebude přijato a prodlužujete tím dobu vyřízení.


7. Reklamace, reklamační řád

Povinnosti kupujícího
Kupující je povinen si dodané zboží důkladně prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných závadách. Pokud jde o reklamace, tak kupující může oprávněnou reklamaci podat jednou z následujících možností:
a) na e-mailovou adresu provozovatele: info@nejlevnejsidraci.cz
b) poštou na adresu provozovatele: Tomáš Karas, Krčínova 50, 370 11 České Budějovice


Povinnosti prodávajícího v záležitostí reklamací
Prodávající rozhodne o reklamaci v souladu se zákonnými lhůtami nebo dříve. Prodávající vyrozumí kupujícího e-mailem, případně telefonicky.


Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů a vztahuje se na spotřební zboží, u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady.

 1. Záruční doba spotřebního zboží činí 24 měsíců a prodlužuje se o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. Jde-li o zboží, které je deklarováno prodávajícím jako použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží při převzetí spotřebitelem. U takového použitého zboží  činí záruční doba 12 měsíců.
 2. Spotřebitel může uplatnit oprávněnou reklamaci jedním z uvedených způsobů:
      a) na e-mailovou adresu provozovatele: info@nejlevnejsidraci.cz
      b) poštou na adresu provozovatele: Tomáš Karas, Krčínova 50, 370 11 České Budějovice
 3. Spotřebitel je při podávání reklamace povinen doložit:
      -  kopii dokladu o prodeji zboží (daňový doklad, faktura),
      -  reklamované zboží s veškerým příslušenstvím,
      -  podrobný popis závady.
 4. Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě:
      -    opotřebení věci jejím obvyklým užíváním,  
 5.     -    prasklé výztuhy draků díky prudkému nárazu o zem,
 6.     -    roztržení komor u komorových draků díky prudkému nárazu o zem,
      -    neodbornou manipulací a používáním v rozporu s návodem či uživatelskou příručkou,
      -    poškození živly (např. voda, oheň či blesk apod.),
      -    poškození nadměrným zatěžováním,
      -    poškození zboží při přepravě (tato reklamace se řeší přímo s dopravcem).
 7. V případě oprávněné reklamace je zboží spotřebiteli bezplatně opraveno. Pokud se jedná o neodstranitelnou závadu, je zboží vyměněno za nové. V případě výměny zboží začíná běžet nová záruční lhůta.
 8. Lhůta pro vyřízení reklamace včetně odstranění vady je bez zbytečného odkladu 30 kalendářních dnů, pokud se strany nedohodnou jinak. Tato lhůta začíná běžet dnem přijetí reklamace. Jestliže nebude lhůta dodržena, má spotřebitel právo na výměnu vadného zboží nebo na odstoupení od kupní smlouvy.

 

V žádném případě nám neposílejte reklamované zboží na dobírku. Takto odeslané  zboží nebude přijato a prodlužujete tím dobu vyřízení.


8. Závěrečná ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
2. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky, platnou cenu objednaného zboží včetně přepravného či poštovného uvedenou v katalogu internetového obchodu www.nejlevnejsidraci.cz, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán.
3. Storno objednávky může zákazník bez souhlasu prodejce provést maximálně do 24 hodin od objednání, nebo poté, je-li dodavatelem překročena písemně potvrzená dodací lhůta. V dalších případech je nutná dohoda s prodejcem.
4. Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavce 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl.
5. Obrázky u některých produktů mohou být pouze ilustrativního charakteru.
6. V případě sporu mezi kupujícím spotřebitelem a prodávajícím může spotřebitel využít též možnosti mimosoudního řešení sporu. V takovém případě může kupující spotřebitel kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz) a postupovat dle pravidel tam uvedených. Více informací o mimosoudním řešení sporů lze nalézt též na stránkách České obchodní inspekce. Zahájit alternativní řešení sporu je rovněž možné prostřednictvím on-line formuláře na stránkách https://webgate.ec.europa.eu/odr/.
7. Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změny v podmínkách vystaví dodavatel vhodným způsobem na této internetové stránce.


VÝROBCE A PRODEJCE NENÍ ZODPOVĚDNÝ ZA ŠKODY NA ZDRAVÍ NEBO MAJETKU, KTERÉ MOHOU BÝT PŘÍPADNĚ ZPŮSOBENY POUŽÍVÁNÍM VÝROBKŮ.


Účinnost těchto všeobecných obchodních podmínek nastává dnem 11. února 2013.


Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

ok
scroll

Copyright © 2013-2020 NejlevnějšíDRACI.cz

V případě dotazů nás kontaktujte. U nás naleznete pouze kvalitní létající draky s garancí nejnižší ceny! Mapa stránek.
Partneři: Kite shop NejlevnějšíKITE.cz | INVENTO HQ | HQ4